LEKTORI

Eucharistia – nesmierne tajomstvo!

Je to tajomstvo, ktoré treba predovšetkým správne sláviť. Je nevyhnutné, aby svätá omša bola stredobodom kresťanského života a aby sa v každom spoločenstve robilo všetko na jej dôstojné slávenie podľa stanovených noriem, za účasti ľudu, so zapojením služobníkov do jednotlivých úloh, ktoré sú im určené, a so serióznou pozornosťou aj voči posvätnosti, charakterizovanej i spevom a liturgickou hudbou.“ 

Aj týmito slovami pozýva svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste Mane nobiscum Domine (v bode 17) k správnemu sláveniu svätej omše. A ďalej navrhuje: „Konkrétnou iniciatívou každého farského spoločenstva … by sa mohlo stať hlbšie štúdium Všeobecných smerníc Rímskeho misála.“

Na dôstojnosti, jednoduchosti a kráse slávenia svätých omší má nie malý podiel aj samotný lektor.

Úlohou lektora je pri sv. omši a iných liturgických obradoch prednášať Božie slovo, teda čítania, príp. responzóriový žalm, ak nieto žalmistu a tiež spoločné modlitby veriacich (tzv. prosby).

V našej farnosti je rozdelená služba lektorov do dvoch skupín:
a.) Lektori, ktorí prednášajú Božie slovo počas slávenia svätých omší najmä v nedele a prikázané sviatky – jedná sa o pôvodnú skupinu lektorov, ktorá slúži už dlhé roky.
b.) Lektori, ktorí prednášajú Božie slovo počas slávenia svätých omší najmä v pracovné dni a soboty ráno – jedná sa o novú skupinu lektorov, ktorá začala slúžiť v roku 2021 – po absolvovaní “Kurzu lektorov a žalmistov”.

Zoznam lektorov, ktorí prednášajú Božie slovo najmä v nedele a prikázané sviatky, je umiestnený v papierovej forme v sakristii kostola KONKATEDRÁLA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE a je určený pre informovanosť posluhujúcich pri jednotlivých sv. omšiach. Uvedený zoznam sa obnovuje raz za mesiac.
Pri lektoroch, ktorí prednášajú Božie slovo najmä v pracovné dni a soboty ráno – nie je potrebný papierový zoznam lektorov, nakoľko na túto službu je možné sa písať do tabuľky online, ktorá sa automaticky aktualizuje a v prípade potreby môžu do nej nahliadnuť aj určení posluhujúci, prakticky “kedykoľvek a kdekoľvek”, pokiaľ sú pripojení na internet.

Ak máte záujem stať sa lektorom a pri sv. omšiach prednášať Božie slovo, prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie TU.

Povzbudzujeme všetkých lektorov, či už tých, ktorí pravidelne slúžia, alebo aj tých, čo majú v úmysle sa nimi stať, aby sme sa oboznámili s textami ktoré máme prednášať počas svätej omše – v dostatočnom predstihu pred jej slávením (pokiaľ to je možné – deň vopred), aby aj touto našou prípravou (našim postojom k príprave), sme prispeli k dôstojnosti, jednoduchosti a kráse slávenia svätých omší. K tomu nám môže výrazne pomôcť aj relácia rádia Lumen “Choďte a hlásajte”, kde odborníci dávajú konkrétne rady lektorom, v súvislosti s predmetnými nedeľnými čítaniami z lekcionára. V prípade vášho záujmu si môžete spomínané rady vypočuť TU. Vždy v predstihu (v piatok ráno pred nedeľou) sú rozoberané čítania nasledujúcej nedele live, alebo si môžete v archíve vyhľadať čítania nedele, ktorá už bola (alebo bude).

MODLITBA LEKTORA PRED PREDNESOM (ČÍTANÍM) SV. PÍSMA
Pane, so svätým Augustínom sa k tebe modlím: “Nech sú Tvoje Písma mojou čistou radosťou. Daj, aby som sa v nich nezmýlil a aby som nimi nemýlil druhých.” Chcem Tvoje Písma poznávať s otvoreným srdcom a hľadať v nich útechu v mojom živote. Otvor mi, Pane, myseľ, aby som ich porozumel tak, ako si Ty chcel, aby boli napísané a rozumené. Otvor mi srdce, aby som ich chápal otvorene a bez výhrad. Iba tak – viem to – budú pre mňa naozajstnou radosťou a svetlom. Chcem ich podávať ďalej čítaním, ohlasovaním a svedectvom života podľa nich. Daj mi k tomu svoju milosť. Vy, anjeli a svätí, moji priatelia, modlite sa za mňa, aby sa vo mne naplnil plán Nebeského Otca. Amen.

MODLITBA LEKTORA PO PREDNESE (ČÍTANÍ) SV. PÍSMA
Bože, Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma. Verím, že Ježiš Kristus je PRAVDA. Posilňuj ma v tejto viere. Verím, že Ježiš Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovávať všetky jeho slová a nasledovať jeho príklad. Verím, že Ježiš Kristus je ŽIVOT. Uč ma s úctou a láskou často prijímať sväté sviatosti na udržanie a zveľadenie Božieho života vo mne. Panna Mária, nech na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu vždy ochotne
prijímam a v srdci zachovávam každé slovo, ktoré pochádza od Boha. Nebeský Otče, prosím Ťa, aby si prebýval v mojom srdci, spolu s Ježišom a Duchom Svätým. Amen.

Služba lektora a všetko čo s tým súvisí, je bližšie popísané v dokumente Všeobecné smernice Rímskeho misála (VSRM). V nasledujúcich riadkoch uvádzame hlavné smernice, v súvislosti s touto službou: 

SLUŽBA LEKTORA A JEHO ÚLOHY
59. Podľa tradície úloha prednášať čítania nie je predsednícka, ale služobná. Čítania preto prednáša lektor, evanjelium však ohlasuje diakon, alebo ak diakon nie je prítomný, tak iný kňaz.
99. Lektor je ustanovený na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia. Môže predniesť aj úmysly všeobecnej modlitby a – keď niet žalmistu – aj žalm medzi čítaniami. Lektor má určenú úlohu (porov. č. 194-198) pri slávení Eucharistie a má ju aj plniť.
109. Ak sú viaceré čítania, je dobré rozdeliť ich medzi viacerých lektorov.
128. Po kolekte si všetci sadnú. Kňaz môže niekoľkými slovami uviesť veriacich do liturgie slova. Lektor zatiaľ ide k ambóne a prednesie prvé čítanie z lekcionára, ktorý tam treba položiť už pred omšou. Všetci počúvajú čítanie. Na konci povie lektor aklamáciu Počuli sme Božie slovo a všetci odpovedia Bohu vďaka. Po čítaní sa môže vhodne zachovať chvíľka ticha, aby prítomní mohli pouvažovať nad tým, čo počuli.
129. Po čítaní žalmista alebo sám lektor prednesie verš žalmu a ľud zvyčajne povie príslušnú odpoveď. 
130. Ak má byť pred evanjeliom ešte druhé čítanie, lektor ho prednesie z ambóny. Všetci počúvajú a na konci povedia aklamáciu, ako bolo povedané vyššie (č. 128). Potom sa vhodne môže zachovať chvíľka ticha.

ÚLOHY LEKTORA
Ďalej VSRM č. 194 až č. 198 hovorí: 
Úvodné obrady
– Keď sa ide k oltáru, ak nie je prítomný diakon, lektor, oblečený do schváleného rúcha, môže niesť evanjeliár, trochu vyzdvihnutý. Ak nesie knihu, kráča pred kňazom; ináč ide spolu s ostatnými posluhujúcimi. /č. 194/
– Keď príde k oltáru, spolu s inými sa hlboko pokloní. Ak nesie evanjeliár, pristúpi k oltáru a položí naň evanjeliár. Potom zaujme svoje miesto v presbytériu spolu s ostatnými posluhujúcimi. /č. 195/

Liturgia slova
Čítania pred evanjeliom číta z ambóny. Ak nie je prítomný žalmista, môže po prvom čítaní predniesť responzóriový žalm. /č. 196/
– Ak nie je prítomný diakon, lektor môže po výzve kňaza na modlitbu veriacich z ambóny predniesť úmysly. /č. 197/
– Ak sa vstupný spev a spev na prijímanie nespieva a ani veriaci nerecitujú text príslušných spevov z misála, môže ich predniesť vo vhodnom čase sám lektor (porov. č. 48, 87). /č. 198/

ČASTI, KTORÉ PRINÁLEŽIA LEKTOROVI
Podľa VSRM č. 48: “ Ak sa vstupný spev nespieva, recitujú antifónu uvedenú v misáli alebo veriaci, alebo niektorí z nich, alebo lektor, alebo ak to nie je možné, recituje ju sám kňaz, ktorý ju môže upraviť aj na spôsob úvodného povzbudenia (porov. č. 31). “
Ďalej č. 87 VSRM hovorí: “ Ak sa nespieva (spev na prijímanie), môžu recitovať príslušnú antifónu z misála buď všetci veriaci, alebo niektorí z nich, alebo sám lektor.
A tiež podľa VSRM č. 129: “ Po čítaní žalmista alebo sám lektorprednesie verš žalmu a ľud zvyčajne povie príslušnú odpoveď ”.

LEKTOR OHLASUJE BOŽIE SLOVO OD AMBONY
VSRM v č. 309 hovorí: “ Dôstojnosť Božieho slova si vyžaduje, aby v kostole bolo vhodné miesto, z ktorého by sa Božie slovo ohlasovalo a ku ktorému by sa pri liturgii slova pútala pozornosť veriacich.
Patrí sa, aby tým miestom bola spravidla pevná ambóna, a nie jednoduchý prenosný pult. Nech je už dispozícia kostola akákoľvek, ambóna sa musí umiestniť tak, aby vysvätených služobníkov a lektorov mohli veriaci dobre vidieť a počuť.
Z ambóny sa prednášajú najmä čítania, responzóriový žalm (medzispev) a veľkonočný chválospev. Môže sa z nej predniesť homília a úmysly spoločnej modlitby. Dôstojnosť ambóny si vyžaduje, aby k nej pristupoval len služobník slova.
Patrí sa, aby nová ambóna bola požehnaná obradom uvedeným v Rímskom rituáli predtým ako sa začne v liturgii používať “.

LEKTOR SA MUSÍ OBOZNÁMIŤ S TEXTAMI EŠTE PRED SLÁVENÍM
Podľa VSRM č. 352: “ Keďže sa však ponúka mnohonásobná možnosť výberu rozličných omšových častí, ešte pred bohoslužbou musí diakon, lektori, žalmista, kantor, komentátor i zbor dobre vedieť, ktoré texty sa použijú, aby sa nič neimprovizovalo. Lebo harmonické usporiadanie a vykonávanie obradov veľmi napomáha prípravu veriacich na prijatie Eucharistie “.

SPÔSOB PREDNESU ROZLIČNÝCH TEXTOV
38. V textoch, ktoré má kňaz alebo diakon, alebo lektor, alebo všetci veriaci predniesť jasne a nahlas, prednes má zodpovedať ich povahe: podľa toho, či ide o čítanie, o modlitbu, o výzvu, o aklamáciu alebo o spev. Má zodpovedať aj forme slávenia a slávnostnému rázu zhromaždenia.