Večeradlá s Pannou Máriou vo farnosti Poprad

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie –  každú  sobotu pred večernou sv. omšou.

Fatimské pobožnosti vo farnosti Poprad

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie – každú prvú sobotu v mesiaci. Sv. omša je o 7.00h a po nej fatimská pobožnosť.

76edbaa47f7d52a01c3405d740531861Vo Fatime 13.5.1917 Matka Božia prišla oznámiť rozhodujúce obdobie dejín spásy, v ktorom vyvrcholí boj proti Bohu a tento sa skončí definitívnym Božím víťazstvom. Zjavila nám aj to, že ona bude tá, ktorá nás k tomu víťazstvu privedie a preto to veľké Božie víťazstvo bude triumfom jej Nepoškvrneného Srdca. Odvtedy uplynul istý čas a môžeme teda vidieť aj určitý postup, ktorým nás Matka Božia vedie k prisľúbenému víťazstvu. Vo Fatime žiadala len to najelementárnejšie pre duchovný život: modlitbu, pokánie, obrátenie, obety zaň. O osem rokov neskôr, až keď toto bolo už čiastočne prijaté, zjavuje sa Matka Božia 10. decembra 1925 sestre Lucii v jej kláštornej cele a žiada  šíriť zmierne pobožnosti v prvé soboty v mesiaci, dnešnéfatimské sobotya povedala jej:“Povedz všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa tretiu časť ruženca a strávia so mnou 15 minút v rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne, že im sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše.”Začína mobilizovať tých, ktorí jej fatimskú výzvu prijali a žiada splniť päť požiadaviek pre prvé soboty:

  • spoveď
  • sväté prijímanie
  • modlitba ruženca
  • rozjímanie o jeho tajomstvách
  • úmysel odčiniť urážky spôsobené jej Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Čas opäť pokročil a nebeská Veliteľka sa osobne prihovára ku kňazom. Otvorene hovorí o stratégii tohto jej a nášho boja, boja Ženy a jej potomstva proti Hadovi. Uskutočňovanie večeradiel je teda ďalším krokom od fatimského zjavenia k prisľúbenému víťazstvu. Kým fatimské soboty nás mali naučiť aspoň jeden deň v mesiaci myslieť na toto prisľúbené víťazstvo, modlitby z večeradiel by sa mali dvíhať k nebu neustále, lebo je čas, keď máme všetkých priviesť do večeradla Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Fatima – don Stefano Gobbi

Večeradlo modlitby vzniklo ako odozva na „volanie fatimského odkazu“. Panna Mária chce zhromaždiť svoje deti v tejto dobe, pretože len Duch Svätý môže spôsobiť zázrak milosrdnej lásky Božej, aby ľudia pochopili a obrátili sa k svojmu Bohu, aby sa tak svet zachránil.

Zakladateľom Mariánskeho kňazského hnutia je taliansky kňaz don StefanoGobbi (1930-2011). Kľúčová udalosť, ktorá zmenila život otca Gobbiho, sa udiala 8.5.1972, keď na púti vo Fatime v Portugalsku sa modlil za kňazov si ho Panna Mária vybrala, aby šíril jej posolstvá po celom svete.

Akási vnútorná sila ho núti, aby mal dôveru v lásku Panny Márie. Matka Božia ho použije ako skromný a chudobný nástroj a zhromaždí všetkých kňazov, ktorí príjmu jej výzvu a zasvätia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa pevne zjednotili s pápežom a s Cirkvou s ním spojenou a aby privádzali veriacich do bezpečného útočišťa jej materského Srdca. Z tejto vnútornej inšpirácie vzniklo Mariánske kňazské hnutie, ktorého úlohou je viesť ľudí k zasväcovaniu sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, zakladať večeradlá modlitby.

Čo je Mariánske kňazské hnutie

MKH je malé semienko, zasadené Pannou Márie do záhrady Cirkvi. Veľmi rýchle vyrástlo na veľký strom, ktorý rozprestrel svoje konáre do všetkých častí sveta.

Je to dielo lásky, ktorému Máriino Nepoškvrnené Srdce dalo dnes vzniknúť v Cirkvi, aby tak pomáhala všetkým svojim deťom prežívať strastiplné časy očisty s dôverou a detinskou nádejou. V tejto dobe vážnych nebezpečenstiev prichádza Matka Božia, aby pomáhala predovšetkým kňazom, synom svojej veľkej materskej lásky. V tomto diele samozrejme používa nástroje: zvlášť si vyvolila kňaza StefanaGobbiho.

Špiritualitu Mariánskeho kňazského hnutia charakterizujú tri záväzky:                                                           

  1. zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,
  2. jednota s pápežom a Cirkvou s ním zjednotenou,                                                                                          
  3. viesť veriacich k životu oddanosti Panne Márii.

V roku 1974 sa k Mariánskemu kňazskému hnutiu začali pripájať aj laici, stretávajú sa na večeradlách, príležitostne i spolu s kňazmi. K večeradlu používajú príručku ,,Večeradlo modlitby s Pannou Máriou“ vydanú Združením Máriina doba a knihu ,,Kňazom, najmilším synom Panny Márie“.

Kniha slúži pre pochopenie a prehĺbenie špirituality zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Obsahuje meditácie, či vnuknutia, ktoré don SrefanoGobbi prijal do srdca formou vnútorných slov. Tieto príhovory začínajú rokom 1973 a zavŕšené boli v r.1997. Spontánne bola preložená do všetkých jazykov a rozšírila MKH na piatich kontinentoch. Skrze tento nástroj sa k Hnutiu hlásia niektorí kardináli, ďalej 350 arcibiskupov a biskupov, 150.000 kňazov, tak diecéznych ako i rehoľníkov, desiatky miliónov veriacich po celom svete.

Mariánske hnutie nie je organizáciou v pravom zmysle slova. Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a návšteva večeradiel  sa neviaže na členstvo.

Je určené pre všetkých rehoľníkov nekňazov a pre veriacich, ktorí sa zaväzujú žiť život zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v pokojnom spoločenstve so svojimi kňazmi a svojimi biskupmi. Nie sú viazaní žiadnym právnym putom a môžu pritom slobodne pracovať v cirkevných združeniach, ku ktorým patria. Ako členovia Mariánskeho hnutia sa zaväzujú k životu celkom zasvätenému Panne Márii, aby im pomáhala byť vernými svojmu krstnému zasväteniu, byť svedkami spoločenstva a jednoty skrz neustálu snahu o obrátenie modlitbou a pokáním. V úkone zasvätenia pre laikov sa tiež zdôrazňuje: “…Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom…”

 „Vo večeradle boli apoštoli s Ježišovou Matkou Máriou. V týchto VEČERADLÁCH chcem mať spojených kňazov svojho Hnutia so mnou, Matkou Ježišovou a celkom zvláštne ich Matkou … Spojení medzi sebou a so mnou pri slávení svätej omše, pri recitácií Božích chvál, pri modlitbe sv. ruženca …“   (17.1.1974)

… Hovorím vám o veciach, ktoré mi viac ležia na srdci, lebo sú to tie, ktoré vám v Evanjeliu zveril Ježiš, a ktoré treba dnes žiť s jednoduchosťou „maličkých“, s ohňom mučeníkov a s vernosťou hrdinských svedkov : Evanjelium musíte žiť doslovne !“   (21.1.1984)

PANNA MÁRIA VYZÝVA VŠETKÝCH KŇAZOV DO MKH

„Teraz sa začína ukazovať tajný plán, ktorý som už dávno skryto pripravovala, aby som uskutočnila svoj veľký zámer :

HNUTIE MOJICH KŇAZOV – moje vojsko, pripravené pre rozhodujúci boj a určené pre víťazstvo. Musia byť ochotní BRÁNIŤ PÁPEŽA, ktorý celkom sám bude musieť niesť kríž Cirkvi, …“

Teraz môžeme pochopiť, prečo Panna Mária žiada zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu od toho, kto chce patriť k jej šíku. Ona sama chce žiť a pôsobiť vo svojich zasvätených synoch, aby sa stali výrazom jej bolesti a jej materinskej lásky a aby pracovali neúnavne, pokým neprivedú všetkých ľudí k Bohu. Tak bude môcť dnešné ľudstvo dosiahnuť záchranu na ceste Máriinej materskej lásky, ktorá sa stáva prieplavom, cez ktorý môže ku všetkým preniknúť Ježišova milosrdná láska.

VŠETCI VERIACI SÚ POZVANÍ K MKH

Od  veriacich, ktorí sa pridržiavajú môjho hnutia, žiadam :

– aby sa zvláštnym spôsobom ZASVÄTILI MÔJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU, bez ohľadu na vonkajšie alebo právne záväzky; len aby sa mi celkom darovali, …

– nech sa DENNE MODLIA RUŽENEC

– aby boli VERNÍ PÁPEŽOVI A CIRKVI s ním spojenej

– aby zachovávali BOŽIE PRIKÁZANIA

– nech utvoria OKOLO KŇAZOV MÔJ VERNÝ ZÁSTUP, moje „Biele vojsko“  (1.11.1973)

Panna Mária žiada od veriacich, ktorí patria k Hnutiu, každodenný záväzok obrátenia cestou modlitby a pokánia. A preto ako starostlivá Matka nám pomáha utekať pred hriechom, žiť v milosti Božej. Vyzýva k častej spovedi, k intenzívnemu eucharistickému životu, k stálemu zachovávaniu Božieho zákona, so zvláštnym záväzkom čnosti čistoty, najmä u mladých a snúbencov, a manželov, spojených sviatostným manželstvom, vyzýva k zachovávaniu manželskej čistoty podľa Kristovho učenia, nedávno znovu zdôrazneného učiteľským úradom Cirkvi. Dnes obzvlášť treba čeliť necudnosti, ktorá je dnes všade rozšírená, ak sa má prispieť k tomu, aby bol svet čistejší a krajší.

“Veriaci nech sú príkladom prísneho spôsobu života – tým, že budú odmietať stále vyzývavejšiu módu, že budú všemožne bojovať proti šíreniu nemravnej tlače, proti nemravným predstaveniam, proti tejto neustálej záplave mora bahna, ktoré všetko zaplavuje.

Nech sú všetkým dobrým príkladom svojou čistotou, umiernenosťou a skromnosťou.

Nech sa vyhýbajú všetkým tým miestam, kde býva znesväcovaný posvätný charakter ich osoby. Nech utvoria okolo kňazov môj verný zástup, moje ‘biele vojsko’.” (1. novembra 1973.)

 

PREČO SA ZASVÄTIŤ NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE?

Cieľom cesty zasvätenia, ktoré sa požaduje ako prvý záväzok v MKH, je: nechať Máriu, aby v nás žila a pôsobila.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je určené jedine k posväteniu sveta, t. j. k plnému návratu sveta k dokonalej oslave Pána. Tak potom pochopíme, prečo pápež Ján Pavol II. vidí v úkone zasvätenia a oddania sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie najúčinnejší prostriedok na dosiahnutie daru Božieho milosrdenstva pre Cirkev a pre celé ľudstvo (Dives in Misericordia 15).

Hlbokým dôvodom pre to je, že pápež vidí v zasvätení Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie najúčinnejší prostriedok, ako pre súčasný svet dosiahnuť vzácny dar milosrdnej Ježišovej lásky:

“…Ó, ako hlboko pociťujeme potrebu zasvätenia pre ľudstvo a svet – pre súčasný svet! … Ó, ako nás bolí preto všetko to, čo v Cirkvi i v nás samých sa stavia proti svätosti a zasväteniu!… Nech sú požehnané všetky duše, ktoré počúvajú volanie večnej Lásky. Nech sú požehnaní všetci tí, ktorí deň čo deň s nevyčerpateľnou veľkodušnosťou prijímajú tvoju výzvu, Matka, aby konali, čo chce tvoj Ježiš, a vydávajú Cirkvi a svetu tiché a radostné svedectvo života, inšpirovaného evanjeliom!” (Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré vykonal Ján Pavol II. vo Fatime dňa 13. mája 1982.)

„Moje SRDCE  je však NEPOŠKVRNENÉ, je to srdce Matky, ktoré nebolo nikdy zatemnené žiadnym tieňom, žiadnym hriechom, je jasné ako prameň, žiari ako svetlo.“   (16.10.1973)

„VOLÁM DNES VŠETKÝCH SYNOV CIRKI, aby sa spojili v jednom neustálom večeradle modlitby so mnou, vašou nebeskou Matkou. Volám všetkých BISKUPOV, REHOĽNÍKOV, KŇAZOV a VERIACICH ! Moje Nepoškvrnené Srdce je miestom tohto nového, duchovného a univerzálneho Večeradla. DO NEHO MUSÍTE VSTÚPIŤ SVOJÍM ÚKONOM ZASVÄTENIA , ktoré vás navždy zveruje mne, aby som mohla spojiť svoj hlas s vašimi hlasmi, pri vyprosovaní daru druhých Turíc pre Cirkev a celé ľudstvo.“   (14.5.1989)

“Chcem milovať vaším srdcom, pozerať sa vašimi očami, potešovať a povzbudzovať vašimi ústami, pomáhať vašimi rukami, chodiť vašimi nohami, sledovať vaše zakrvavené stopy a trpieť vaším ukrižovaným telom.” (1. júla 1981.)

Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi zasvätili. Som Matkou a kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to ako keby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila.

Kam vojdem ja, odtiaľ odíde hriech, kde prebývam ja, tam je stále prítomná milosť a jej Božské svetlo. Kde ja bývam, tam prebýva so mnou čistota a svätosť. Mojím prvým materinským poslaním je, aby členovia rodiny žili v milosti a aby rástli vo svätosti života tým, že sa cvičia vo všetkých kresťanských čnostiach.

Uvádzam členov rodiny na cestu svätosti a radosti… Keď zasvätením vstúpim do rodiny, hneď sa starám o deti… Milujem ich, nikdy ich neopustím… Starám sa osobitne o vašu prácu… Viem, že dnes má každá rodina veľa starostí. Sú vaše, ale stanú sa mojimi. Podelím sa s vami o všetky vaše utrpenia. Kiež vás to poteší.( 23.7.1987 )

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Som celý tvoj a všetko, čo mám, ti obetujem, najmilší Ježišu,  prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, našej najmilšej Matky. Dobrá Matka, prijmi ma takého, aký som, a urob ma takým, akého ty ma chceš mať. Mária, Matka moja, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

Modlitba zasvätenia (podľa sv. Ľudvig M. Grignion z Montfortu)

 „Celý(á) som Tvoj(a) a všetko, čo mám je Tvoje, môj najmilší Ježišu, skrze Máriu, Tvoju presvätú Matku. Vzdávam sa seba a dávam sa Tebe, moja najdrahšia Matka, na celú večnosť bez výhrady a neodvolateľne !   Vrhám sa do Tvojho Čistého Nepoškvrneného Srdca. Ukry ma v jeho hlbinách a vychovaj ma pre Ježiša.“   

 

Modliť sa spolu s Máriou

Večeradlá nám pomáhajú zjednotiť sa a mať jedno srdce a jednu dušu na slávu Najsvätejšej Trojice v očakávaní druhých Turíc.

Večeradlá by mali byť predovšetkým stretnutím modlitby. Ale táto modlitba musí byť konaná spolu s Máriou. Preto je modlitba svätého ruženca spoločnou charakteristikou všetkých večeradiel. Ružencom voláme Matku Božiu, aby sa modlila s nami a pritom aby ona sama odhalila našim dušiam tajomstvá Ježišovho života.
“Váš celý ruženec, ktorý sa vo večeradlách modlíte na naliehavú žiadosť vašej nebeskej Matky, je ako nesmierna reťaz lásky a záchrany, ktorou môžete ovinúť osoby a situácie a dokonca mať vplyv na všetky udalosti vášho času. Pokračujte v jeho modlitbe, rozmnožte vaše večeradlá modlitby.”             (7. októbra 1979.)

Po smrti don Gobbiho sa zodpovedným za MKH stal páter Laurent Larroque, ktorý 26. júna 2013 bol na celosvetovom večeradle v Collevalenze zvolený za nového generálneho zodpovedného MKH a v roku 2015 navštívil na Slovensku niekoľko miest a zúčastnil sa na večeradlách veriacich.

Drahé Božie deti – bratia a sestry – v Božej rodine, v rodine Panny Márie, všetci sme pozvaní do Mariánskeho kňazského hnutia a to nie formálne, ale zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ažitím Evanjelia Ježiša Krista. V tomto duchu sa zjednoťme v modlitbách aj na úmysly Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré sú najmä za obrátenie hriešnikov a za skoré víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

Nech nám stále pomáha prítomnosť Panny Márie a  hojné nebeské požehnanie Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.