SV. OMŠE

KONKATEDRÁLA

  • sv. omša o 11.00h je s príhovorom pre deti (okrem letných prázdnin)

KOSTOL SV. EGÍDIA

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA

OZNAMY

// Dnes je pri sv. omšiach jarná zbierka na charitu.

// V minulotýždňovej zbierke na opravu fary a ďalšie výdavky spojené s údržbou našich kostolov a farských budov sa vyzbieralo 3556,90 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

// Pobožnosti krížovej cesty budú v konkatedrále v Pôstnom období v nedeľu o 15:00 a v piatok  15:15.

// V rámci prežívania Pôstneho obdobia vám chceme každý týždeň ponúknuť nejakú aktivitu, ktorá nám môže pomôcť k prehĺbeniu duchovného života či k upevneniu spoločenstva. Aktivitou na tento týždeň je almužna. Začnime Pôst v duchu lásky k blížnym a zapojme sa do potravinovej zbierky pre núdznych v našej farnosti. Do 22. marca môžete pred sv. omšami alebo po nich nosiť trvanlivé potraviny do kaplnky oproti sakristii v konkatedrále.

// Tento týždeň sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

// Pozývame všetkých chlapcov neminištrantov, miništrantov a tých, ktorí by sa radi stali miništrantmi, na spoločné stretká – prvé bude v pondelok (19.2.) o 17:00 v pastoračnom centre. Stretnutia sú určené pre chlapcov do 13 rokov.

// V utorok (20.2.) bude o 17.30 v pastoračnom centre stretnutie nad Božím slovom formou Lectio divina.

// V utorok (20.2.) po večernej sv. omši bude v konkatedrále tichá adorácia. Zakončená bude eucharistickým požehnaním o 19:15.

// Vzadu na stolíku nájdete Farský pôstny list s programom na tohtoročný Pôst a Veľkú noc, môžete si ho vziať do svojich domácností.

// Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pozýva chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu v termíne 19. – 21. 4. 2024. Viac informácii a prihlasovací formulár nájdete na tejto webovej stránke.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

*Poobede od 15.45h spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.
*Na prikázané sviatky sa NESPOVEDÁ.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

*Ráno od 5.30h spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.
*Na prikázané sviatky sa NESPOVEDÁ.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

V konkatedrále je každý štvrtok vystavená Sviatosť oltárna od 6.30h (po rannej svätej omši) až do svätej omše o 16.00h.
Počas Pôstneho obdobia je Eucharistická adorácia aj každý utorok po večernej sv. omši do 19.15h.

VYSIELANIE

Vysielame nedeľnú svätú omšu o 9.30h z konkatedrály cez náš FARSKÝ YOUTUBE KANÁL.

KANCELÁRIA

Otváracie hodiny a adresu farskej kancelárie nájdete na tejto stránke.