1. stretnutie birmovancov (9.10.2015)

Viac ako 300 ľudí sa v piatok 9. 10. 2015 zúčastnilo 1. birmovaneckého stretnutia v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Stretnutie sa začalo spoločným slávením mládežníckej svätej omše o 18:30. Upravené a vyzdobené miestnosti spolu s usmiatym a Duchom naladeným tímom privítalo mladých nič netušiacich ľudí. V rámci stretnutia prebehlo zdieľanie v skupinkách a zaznela prednáška na tému „Božia láska“, ktorá nás všetkých veľmi povzbudila (vďaka, Kristy 🙂 ). Celé stretnutie sa ukončilo v predpokladanom čase o 21:00. Milí naši birmovanci, tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami!

Continue Reading

Prípravy na stretnutia birmovancov

V priebehu septembra a októbra sa v rámci príprav birmovaneckých stretnutí niekoľkokrát stretol organizačný tím, aby v zmysle „ora et labora“ , t.j. modlitbou, upratovaním priestorov pod kostolom C&M a spoločnými nápadmi, pripravil pôdu na formovanie ďalšej generácie mladých ľudí, ktorí v našej farnosti prijmú sviatosť birmovania v máji budúceho roka. Stretnutia prebehli v priateľskej a domáckej atmosfére 🙂 s očakávaním nových vecí a nových mladých zapálených pre Neho.

Continue Reading

Modlitby za naše mesto

Farnosť je „Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér“

([1] Ján Pavol II. Chistifideles laici)

Od februára 2014 sa mladí pod vedením p. kpl. Forgáča stretávame raz mesačne, zvyčajne v prvú sobotu v mesiaci, aby sme sa spoločne prihovárali a modlili za mesto Poprad. Spoločnými prosbami, chválami a vďakami sa prihovárame za jednotlivé potreby mesta (duchovných otcov, vedenia mesta, rodiny, jednotlivé sektory, ako sú školstvo, zdravotníctvo, polícia, atď.) Táto iniciatíva modlitieb za mesto vznikla už pred niekoľkými rokmi, kedy sa spontánne dalo dokopy niekoľko mladších a starších veriacich, majúc túžbu prihovárať sa za naše mesto. Takto sa vytvorila na prvú sobotu v mesiaci modlitbová „siet“, kedy sa v každú hodinu prihovára jeden človek za potreby mesta z miesta, kde sa práve nachádza. Táto aktivita pokračuje dodnes. Jej vyvrcholením je spoločná modlitba pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, na ktorú je každý srdečne vítaný. Opierajúc sa o slova pápeža Františka, ako členovia tejto farnosti veríme, že sa tak vytvára priestor domova a miesto stretnutia pre všetkých veriacich aj mimo liturgického slávenia svätej omše.

Continue Reading

Sedem bolestí Panny Márie /14.9.2015/

14. 9. 2015 sa v rámci duchovnej prípravy na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie po popoludňajšej sv. omši v konkatedrále konalo hudobno-dramatické pásmo pod názvom Sedembolestná. S týmto program k nám zavítali mladí z Liptovskej Tepličky. Prostredníctvom spevu, slova a scénického tanca sme mohli rozjímať a meditovať nad bolesťami Panny Márie. Touto formou sa chceme ešte raz poďakovať tepličanom za ich obetu a službu.

Continue Reading