Vigília Zoslania Ducha Svätého

V predvečer Turíc, v sobotu 19. mája, sme v konkatedrále očakávali príchod Ducha Svätého. Svätú omšu o 19.30 slúžil otec biskup Andrej Imrich. Počas bohoslužby slova si veriaci mali možnosť vypočuť čítanie Božieho slova v rôznych jazykoch. Starozákonné čítania odzneli v angličtine, nemčine,
ruštine a čínštine. Novozákonné čítanie zaznelo v taliančine a evanjelium sme počuli po latinsky, grécky a starosloviensky. Slávnostná vigília bola spojená tiež s udelením iniciačných sviatostí dospelým veriacim našej farnosti. Otec biskup udelil krst trom a sviatosť birmovania šestnástim
adeptom. Naša Cirkev sa teda teší novým členom. Po skončení svätej omše nasledovalo agapé v pastoračnom centre. Všetkým, ktorí túto slávnosť pripravili, patrí úprimné Pán Boh zaplať a nech Duch Svätý v každom dokončí dobré dielo, ktoré začal.

Continue Reading

Prvopiatkové sväté omše pre deti

 

Prvopiatkové sväté omše v Kostole sv. Cyrila a Metoda budú počas tohto školského roku patriť deťom. Prvý piatok 6. októbra sme začali modlitbou posvätného ruženca o 18.00h, po ktorej nasledovala animovaná svätá omša za účastí detí. Pán kaplán v homílii deťom porozprával o úcte k Božskému srdcu a vysvetlil pobožnosť prvých piatkov. Deti si po svätej omši mohli vyzdvihnúť farebné brožúrky, do ktorých si počas roka môžu značiť účasť na prvých piatkoch – sviatosť zmierenia a účasť na svätej omši.

Srdečne pozývame všetky deti – aj tie, ktorým sa v októbri nepodarilo prísť – na ďalšiu prvopiatkovú svätú omšu, ktorá bude 3. novembra 🙂

IMG_2405

Continue Reading

Deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii a zasvätenie farnosti a mesta

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa v našej farnosti konal od 6. – 15. 9. deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii. Program duchovnej obnovy prebiehal v konkatedrále a začínal modlitbou sv. ruženca o 18:30, pri ktorom sa striedali viaceré modlitbové spoločenstvá nášho mesta. Nasledovala sv. omša  o 19:00 so zamyslením nad jednou z bolestí Panny Márie.

IMG_5946

Continue Reading

Odpustová slávnosť na sviatok sv. Egídia

1. septembra sa už tradične na sviatok svätého Egídia, patróna násho mesta, konala odpustová slávnosť. Slávnostnú svätú omšu  o 9,30 celebroval popradský dekan Ondrej Borsík. Vo svojom príhovore veriacim venoval pozornosť dôležitosti vedieť sa utiahnuť do ticha a ústrania, ktoré boli pre svätého Egídia také dôležité. Zdôraznil, ako je potrebné nezakladať si na hmotných veciach, ktoré, aj keď sú k životu potrebné, nikto si ich so sebou nevezme na druhý svet. Odpustová svätá omša bola vyvrcholením dní svätého Egídia, ktoré organizovalo mesto Poprad.

Continue Reading

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda

 

V stredu 5. 7. sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Slávnostnú sv. omšu celebroval o. Štefan Vitko, ktorý sa vo svojej homílii prihovoril veriacim. Vyzdvihol dôležitosť slova v živote človeka, ktoré je najdôležitejší prvok komunikácie. Uviedol, že človek sa mnohokrát cíti byť zaplavený ľudským slovom a vyhľadáva samotu. Na druhej strane sú však ľudia, ktorí prežívajú nedostatok ľudského slova vo svojom živote. Túžia po slove vďaky, uznania, úcty, odpustenia, pokoja. V Markovom evanjeliu, 16. kapitole čítame Ježišov príkaz apoštolom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Je teda našou povinnosťou ohlasovať Slovo, a to nie obyčajné slovo – a  ísť do celého sveta. Toto Slovo je slovom súcitu, nádeje a spásy.

unnamed (4)

Continue Reading