7. DEŇ MISIÍ (30.9.2016)

 

Program siedmeho dňa svätých misií sa niesol na tému „Utrpenie a láska“. V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie sa veriacim prihovoril páter Martin Zanovit. Vo svojej homílii uviedol, že neexistuje človek, ktorý by v živote nemal nejaký kríž. Pre človeka sa stáva utrpenie hrozným a neznesiteľným vtedy, keď trpí sám, keď svojmu trápeniu nedá zmysel. Veriacich povzbudil spájať svoje utrpenie s Kristovým, a tak mu dať zmysel. Páter Martin uviedol príklad z vlastn-ého života, kedy strávil ako mladý chlapec niekoľko mesiacov po autonehode v nemocnici, čo mu pomohlo priblížiť sa k Bohu a ovplyvnilo jeho ďalší život. Po homílii mnohí veriaci prijali z rúk pátrov redemptoristov sviatosť pomazania chorých.

IMG_8133

Continue Reading

6. DEŇ MISIÍ (29.9.2016)

Program Svätých misií v Poprade pokračoval aj vo štvrtok 29. septembra. Obe ranné sv. omše sa niesli témou „Viera o Eucharistii“. „Dnes chceme hovoriť o viere, ktorá vrchy prenáša“, začal svoju kázeň páter Peter Slobodník. Otec Slobodník sa zamýšľal nad celkovou charakteristikou našej viery: „Viera je niečo oveľa viac, ako to, čo môžeme spoznať svojimi zmyslami. V srdci každého človeka je túžba po Bohu.“ Svoju úvahu nad témou zhrnul peknou myšlienkou: „Bohu bolo málo, že stvoril svet a nás. Boh chcel, aby sme mali vzťah s Bohom. Chce byť vo vzťahu so mnou a s nami“. V závere všetkých prítomných povzbudil slovami: „Viera musí dozrievať. Preto prosme, Pane ja verím, pomôž mojej nevere“, uzavrel redemptorista.

 IMG_8027

Continue Reading

4. DEŇ MISIÍ /27. 9. 2016/

 

BOH NECHCE SMRŤ HRIEŠNIKA, ALE VEČNÝ ŽIVOT

Sväté misie pokračovali v Poprade aj v utorok 27. októbra. Celý deň sa niesol na tému „Spoveď, smrť a súd“. Ranný program začal sv. omšou s misijnými kázňami v obidvoch farských kostoloch – v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda.

Pozri, ako mení ma Ježiš

Počas popoludňajšej sv. omše pre deti sa páter Michal Zamkovský prihovoril rodičom. Vo svojej homílii sa venoval mýtnikovi Zachejovi, ktorý napriek svojmu bohatstvu nebol šťastný. Keď sa dozvedel, že Ježiš prechádza Jerichom, zatúžil ho vidieť a vyškriabal sa na strom. Nestaral sa o to, čo povedia ostatní. Jednoducho chcel vidieť Ježiša. „A čo Ježiš? Všimol si? Áno. Pozeral sa tam, kde je Zachej. Myslíte, že Boh pozná vaše mená? Áno, Boh vás pozná po mene. Ježiš vedel, čo sa deje v Zachejovom srdci“. Ježiš prišiel aj tu do Popradu, aby hľadal tých, čo sú najviac stratení. „Za nich sa modlíme, preto sme tu.“ V závere svojej homílie otec Zamkovský uviedol, že zmena každého ľudského srdca je možná, pretože toto je čas, kedy Ježiš prechádza naším mestom.

IMG_7647

Continue Reading

3. DEŇ MISIÍ /26. 9. 2016/

 

Program tretieho dňa misií začal rannou sv. omšou v obidvoch farských kostoloch – v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda.

Boh sa pýta: „Kde si?“ Páter Peter Hertel sa počas rannej homílie v Kostole sv. Cyrila a Metoda zamýšľal nad ľudskou snahou hrať na dve strany: „Kristus dnes hovorí každému hriechu nie, lebo hriech pretína priateľstvo s Bohom.“ Ako dôsledok hriechu považuje otec redemptorista samotu: „Človek je zrazu sám. Boh sa pýta: Kde si? Misie sú časom, kedy sa Boh pýta: Kde si? Postavme sa preto pred Bohom, takí, akí sme.“ Páter Hertel v závere kázne dodal: „Otec nemá problém prijať nás. Boh sa priblížil k nám, my urobme ten krok k nemu“.

IMG_7536

 

Continue Reading