Dekanátna púť k sv. Martinovi

Katolícke Slovensko je odpradávna význačné prejavmi úcty k sv. patrónom, ktorej súčasťou je aj putovanie na miesta s náboženským charakterom. Pútnici si uvedomujú, že úspech každého jednotlivca na púti závisí od každého člena spoločenstva putujúcich, čo nás zároveň učí, že k svojmu životu potrebujeme aj iných ľudí. Pocit spolupatričnosti človeku pomáha v ďalšom rozvoji jeho bytia, vo veciach viery nevynímajúc.

8

„Svätý Martin, prichádzam k tebe ako k Božiemu vojakovi, apoštolovi Krista, svedkovi jeho evanjelia a pastierovi Cirkvi.“

Naše putovanie k sv. Martinovi sa vyznačovalo hojnou účasťou pútnikov, ktorí počas cesty na Spišskú Kapitulu prejavili svoju vieru horlivou modlitbou. Púť začala svätou omšou v Katedrále sv. Martina, ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Andrej Imrich za účasti dekana popradského dekanátu Ondreja Borsíka a viacerých kňazov dekanátu. Bezprostredne po sv. omši sa kňazi s asistenciou presunuli v katedrále do Kaplnky Zápoľských, kde sa s prítomnými veriacimi pomodlili desiatok sv. ruženca za proces blahorečenia otca biskupa Vojtašáka. V rámci púte mali pútnici možnosť navštíviť aj biskupský palác, kde im bola venovaná prehliadka interiérových priestorov s výkladom historických udalostí spojených so spišským biskupstvom. Po návšteve miestneho cintorína kňazov a hrobu biskupa Františka Tondru sa pútnici pozvoľna lúčili s miestom neuveriteľného pokoja. Na tvárach všetkých účastníkov bolo možné vidieť radosť a naplnenie z prežitých chvíľ.

Úprimné Pán Boh zaplať patrí všetkým, ktorí sa pričinili o realizáciu tejto púte.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: