Vigília Zoslania Ducha Svätého /14.5.2016/

 

Veľkonočné obdobie sa završuje sviatkom Turíc, v ktorom si pripomíname nielen zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, ale aj počiatky Cirkvi, ktorej súčasťou sme dnes aj my. V našej farnosti sme začali oslavovať tento veľký sviatok už v sobotu večer slávnostnou vigíliou. Zišli sme sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda o 19.30 ako jedna rodina, ktorá si spoločne vyprosovala dar Ducha Svätého.

DSC_0617

Po úvodnom vzývaní nasledovala bohoslužba slova, v ktorej zazneli štyri čítania v cudzích jazykoch – angličtine, nemčine, francúzštine a taliančine – a epištola v ruskom jazyku. Pri čítaní evanjelia sme zostali verní biblickým jazykom – čítalo sa v latinčine, gréčtine a staroslovienčine. Umocnilo to celkovú slávnostnú atmosféru a rovnako sme chceli poukázať na skutočnosť, že hlásanie posolstva Ježiša Krista má pre celý svet taký význam, že presahuje jazykové bariéry a zároveň zjednocuje ľud po celom svete. Táto vigília bola osobnými Turícami každého z nás. Mali sme možnosť prežiť to, čo po Ježišom zmŕtvychvstaní apoštoli. Dostali sme Ducha Svätého, ktorý nie je len jednorazovým darom, ale dáva sa stále tým, ktorí oňho s dôverou prosia. Veď ako hovorí Písmo: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia.“ Lk 11, 13

Duch Svätý je ten, ktorý potešuje, posilňuje, dáva pokoj a vovádza do pravdy. Veríme, že jeho ovocie pocítime v hojnej miere aj v našich životoch.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: