Sviatosť manželstva


“Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.” (KKC 1601)

 

Záujemcovia o prijatie sviatosti manželstva musia zahlásiť svoje rozhodnutie a spísať zápisnicu najmenej tri mesiace dopredu. V prvom rade je potrebné zahlásiť termín sobáša. Sobášna zápisnica môže byť spísaná len na základe žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci podávajú na Matričnom úrade v Poprade. K tomu sú potrebné občianske preukazy a rodné listy.

K sobášnej zápisnici potrebujeme krstné listy snúbencov, ktoré vydávajú farské úrady v mieste krstu a ktoré ku dňu spísania zápisnice nesmú byť staršie ako tri mesiace. Aby mohlo byť uzavreté sviatostné manželstvo, snúbenci musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k sv. prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. V opačnom prípade sa vyžaduje povolenie diecézneho biskupa.

Snúbenci musia absolvovať prípravu podľa dohody s kňazom na farskom úrade.

V našej farnosti sobášime každú sobotu, okrem adventu a pôstu, v chrámoch, ktoré máme vo farnosti v čase od 14.00h do 17.30h.