KOSTOL SV. CYRILA A METODA

 

 

Bolo nutné postaviť kostol na sídlisku Juh, lebo veľmi rýchlo vyrástlo a v súčasnosti v ňom žije asi 25 000 obyvateľov. Za čias socializmu nebolo možné stavbu realizovať, preto hneď po páde komunistického systému táto myšlienka nadobudla reálny rozmer a po mnohých konzultáciách sa pristúpilo k riešeniu projektovej dokumentácie. Umiestneniu kostola do súčasnej lokality predchádzalo množstvo rokovaní s inštitúciami, ktoré neboli naklonené k stavbe kostola a túto lokalitu chceli využiť na iné účely. Nakoniec Cirkev odkúpila pozemok od mesta v hodnote 30,– Sk za m2. Po dokončení projektovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia od príslušného Okresného úradu sa pristúpilo k realizácii tejto stavby. Stavba má železnobetónový skelet. Za túto konštrukciu bola v roku 1998 ocenená ako Stavba roka v SR. Kostol je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorých súsošie zdobí hlavnú stenu tohto kostola. Podľa ideového návrhu Ing. Jána Jariabku a Antona Opartyho súsošie realizoval rezbár Martin Barnáš z Kežmarku.

 

 

V Kaplnke sv. Jozefa na pravej strane je socha sv. Jozefa – ochrancu rodín od sochára Jozefa Šimu zo Žiliny.

Kostol má v suteréne veľké priestory pre rôzne sympóziá a prednášky. Má tam sídlo Farské centrum pre rodinu, stretáva sa tam detský a mládežnícky spevokol, je tam miestnosť pre katechétov, farská knižnica s internetom a veľká kongresová miestnosť. Taktiež je tam umiestnená kotolňa a strojovňa vzduchotechniky pre samotný suterén. Vzduchotechnika pre kostol je situovaná v jednej z dvoch veží kostola. Kostol má elektrické podlahové vykurovanie. Oltár, Svätostánok a ambon, ako aj všetky kamenné práce, realizovala firma Mramor plus – Ing. Ján Baloga z Popradu.

 

 

Kostol má dva chóry – jeden menší vpravo od oltára, druhý vzadu, na ktorom je digitálny organ od dodávateľa Ing. Jozefa Nižňanského z Ružomberka.

 

 

Nad sakristiou je menší trojizbový byt s príslušenstvom, kde v súčasnosti býva jeden z duchovných Popradu. Kostol má z južnej strany bezbariérový vstup pre vozičkárov. V jednej veži sú tri zvony, ktoré odliala firma p. Márie Dietrychovej z Moravy. Druhá veža slúži ako vyhliadková. Samotný kostol má kapacitu cca 2800 ľudí.

 

 

Stavba bola realizovaná väčšinou zo zbierok veriacich, z ktorých sa splatil aj úver z Ľudovej banky. Príspevok mesta činil 1,2 mil., príspevok z BÚ 1,5 mil. Na kostol prispeli biskupské konferencie USA, Kanady a Austrálie. Taktiež spoločnosť Kirche in Not z Rakúska. Za pomoci všetkých štedrých darcov sa nám podarilo stavbu realizovať v hodnote cca. 43 mil. Sk. V roku 1998 bol kostol odovzdaný do užívania veriacich farnosti Poprad. Veriaci ho prijali s veľkým nadšením a hneď si ho zobrali ako svoj. V súčasnosti je veľmi navštevovaný a využívaný a slúži na oslavu Boha a posväcovanie ľudí. Všetkým patrí úprimná vďaka.

 

 

Kostolníkom v tomto kostole je Ondrej Salanci. Na organe hráva väčšinou Radka Horáková. Ďalšími organistami sú Lenka Horáková, Tomáš Kuzár, Peter Klinga a Ladislav Kovács.

 

 

 

Video z výstavby a posviacky kostola: