stiahnuť (1)

Žijeme v dobe protirečení. Z jednej strany čelíme skutočnosti rozvodov, cudzoložstvu, voľným vzťahom, liberalizmus triumfuje. Na druhej strane napredujú rodiny, ktoré sa snažia o rozvinutý kresťanský život. A niektorí z nich vytvárajú Skupiny Panny Márie. V dnešných časoch, v ktorých je kríza manželstva veľmi viditeľná, je hnutie šancou zvíťaziť nad touto zhubnou tendenciou. O sile a účinnosti tohto hnutia svedčí to, že na ponuku O. Caffarela odpovedajú tisíce manželských párov z celého sveta.Členovia Skupín Panny Márie žijú v dnešnom svete. Sú naplno jeho súčasťou a chcú byť „kvasom“. Tiež sa snažia objavovať dôvody nádeje vo svete, ktorý sa zdá byť, čím ďalej tým viac nepriateľský ku kresťanskej viere a základné hodnoty manželstva a rodiny sú ohrozované. Hnutie Equipes Notre-Dame vzniklo 25. februára 1939 vo Francúzsku počas stretnutia štyroch manželských párov s kňazom o. Caffarelom. Hnutie sa po vojne začalo rozširovať až poza hranice kraja a v súčasnosti je na všetkých kontinentoch. Otec Henri Caffarel vytýčil jeho misiu v nasledovných slovách: „END majú v rámci základného cieľa pomáhať manželstvám v úsilí o svätosť. Nič viac a nič menej.“ Otec Caffrel je jedna z najväčších osobností, ktorá bola Bohom Cirkvi darovaná počas minulého storočia. Dôvodom existencie celosvetového katolíckeho hnutia Skupín Panny Márie je pomôcť manželským párom objaviť bohatstvá sviatosti manželstva a žiť manželskú spiritualitu.Manželská láska nachádza zdroj v Božej láske a uprostred spojenia týchto dvoch sa rodí manželská spiritualita. Kráčať po ceste svätosti vo dvojici je veľká radosť a šanca, ale aj veľká výzva, ktorú je možné naplniť pomocou formácii v hnutí. Manželia sú akoby misionármi sviatosti manželstva.

 

Štýl Charty

Základom spirituality END je tzv. Charta, čiže regula hnutia. Obsahuje charizmu nášho hnutia. Patria do nej body týkajúce sa konkrétneho úsilia, ktoré pomáhajú duchovne rásť, podporujú lásku a manželskú jednotu. Sú to kroky, ktoré manželom umožňujú nielen pevne kráčať po zemi, ale súčasne ísť tým istým smerom. V hnutí kladieme dôraz na spoločnú manželskú a rodinnú modlitbu, ale aj osobnú, ďalej na „úlohe Sadnime si spolu“, regule života a Božom Slove. Veľa? Vôbec nie!

 

Malé kroky

Prvý krok je manželská modlitba, na ktorej sa každý deň stretávajú manžel s manželkou, držia sa za ruky a modliac sa Magnifikat velebia Boha za lásku, ale aj za ťažkosti života, a pritom sú si vedomí, že Mária stojí spolu s ním a oroduje za ich manželstvo. Ďalšia ponuka spirituality END je každodenná spoločná rodinná modlitba spolu s deťmi (podľa možnosti), pretože rodina tvorí jednotu a takto by mala vzdávať Bohu chválu. Veľmi dôležitý je rozhovor manželov v Božej prítomnosti v konkrétny deň raz za mesiac /najlepšie v deň výročia sobáša/, teda tzv. „Sadnime si spolu“ – to je chvíľa, keď spoznávame a uvažujeme nad Pánovou vôľou s naším manželstvom na nasledovný mesiac a plníme ju; je to čas slávenia našej sviatosti manželstva a súčasne, v ťažkých chvíľach ale aj v radostných, jeho obnovovanie kvôli posilneniu našej lásky.

 

Cieľom Skupín Panny Márie je pomôcť manželským párom naplno žiť ich sviatostné manželstvostiahnuť

 Skupiny Panny Márie prinášajú znak nádeje manželským párom v cirkvi a vo svete. Skupina Panny Márie sa skladá zo 4 až 7 rodín – manželských párov. Jedna z nich preberá úlohu “zodpovednej, vedúcej rodiny”. Priateľstvo ťažko znáša dlhé odlúčenie. Vyžaduje si stretnutia. Preto sa skupina stretáva najmenej jedenkrát do mesiaca. Prítomnosť na mesačnom stretnutí je povinná. (Samozrejme táto povinnosť z vážnych dôvodov neplatí.) 

Skupinové stretnutie je vrcholom života tohto malého spoločenstva. Kňaz má v skupine úlohu, ktorá umožňuje členom obohacovať sa zo stretnutia sviatosti vysvätenia a manželstva.

Skupina sa stretáva každý mesiac u jednej z rodín. Je veľmi dôležité, aby všetci prítomní členovia skupiny určitým spôsobom podporovali harmóniu a chránili jednotu skupiny.

Stretnutie sa odvíja v 5 fázach s prispôsobeným časovým trvaním :

  • skromné pohostenie,
  • spoločné zdieľanie sa, zdôverovanie sa s prežitým mesiacom,
  • modlitba,
  • podelenie sa s konkrétnymi bodmi úsilia,
  • výmena názorov k mesačnej téme reflexie.

Stretnutie sa môže ukončiť Magnifikatom – modlitbou, ktorá bola prijatá Hnutím, a ktorú sa členovia Skupín Panny Márie zaväzujú spoločne sa modliť každý deň s ostatnými členmi skupín celého sveta.  Život skupiny nie je limitovaný len mesačným stretnutím. Modlitba v spojení s ostatnými členmi skupiny a na ich úmysel, rozhovor, zdieľanie sa a vzájomná pomoc (duchovná a materiálna) pokračujú v priebehu celého mesiaca z iniciatívy každej skupiny.

„Nespočítateľné rodiny vám budú povďačné za pomoc, ktorú im poskytnete, totiž väčšina manželských párov dnešnej doby ju veľmi potrebuje“. (Pavol VI .  Skupinám Panny Márie 1976)

 

END je cesta, nie odmena…

Manželské páry dnešnej doby potrebujú svedectvo iných manželských párov, u ktorých je láska prežívaná v trvaní a v istote rozumného očakávania budúcnosti. Už od Ježišovej doby máme charakteristiku kresťanského manželstva. A manželské páry Skupín Panny Márie chcú byť svedkami tejto lásky a kresťanského manželstva, čiže byť znakom nádeje pre ich bratov a sestry. Avšak regula života je systematická práca na sebe a nie nad manželom. Vtedy si stanovím zmeniť alebo posilniť konkrétnu vec v mojom živote. Charta END pozýva manželov na únik od svetských starostí na radostnú duchovnú obnovu manželov s celou rodinou, na ktorej je zvlášť program aj pre deti. Ale každodenným prvkom spoločného rastu je tiež individuálne pravidelné počúvanie Božieho slova a čas určený na stretnutie s Pánom z očí do očí, teda osobná modlitba. Tešíme sa, že Boh nám dal povolanie do tohto hnutia. Je to úžasný dar pre naše manželstvo a pre naše deti. Pre nich sme prvý príklad manželskej lásky, od nás sa ju učia a ak budú chcieť, vnesú ju aj do vlastného života. Pred deťmi sa nič nedá ukryť, zvlášť pre ne sme misionármi a svedkami sviatosti. Pri výchove nám pomáhajú aj priatelia z hnutia, ktorí sa tak isto ako my namáhajú na ceste k svätosti. V nich vidíme tvár milujúceho Boha, vzájomne si pomáhame, podopierame sa a posilňujeme. Našimi priateľmi sú tiež kňazi- duchovní poradcovia, ktorí nás sprevádzajú a slúžia svojou charizmou.

Každého, kto by chcel skúsiť prežiť vlastnú skúsenosť s END, pozývame najskôr na internetovú stránku www.end-sk.sk/, kde sa dozvieš o nás čosi viac.

 

 „Nikto nemá právo neangažovať sa.“     (Ján Pavol II, Christi fideles Laici)